Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

TT 15/2016/TT-BYT Hướng dẫn Bệnh Nghề Nghiệp Được Hưởng BHXH

Thông ty6 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

TT 14/2016/TT-BYT Hướng Dẫn BHXH Trong Lĩnh Vực Y tế

Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chi Tiết thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

TT 01/2016/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn Về BHXH Tự Nguyên

Thông Tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngay 18/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

TT 20/2016/TT-BTC Hướng Dẫn Cơ Chế Quản Lý Tài Chính Về BHXH, BHYT, BHTN, Và Chi Phí Quản Lý BHXH, BHYT, BHTN

Thông Tư 20/2016/TT-BTC ngày 3/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

TT 58/2015/TT-BLĐTBXH Quy Định Mức Lương Điều Chỉnh Đã Đóng BHXH

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

TT 59/2015/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn Về Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc

Thông Tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

NĐ 134/2015/NĐ-CP Quy Định Về Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện

Nghị Định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

NĐ 115/2015/NĐ-CP Quy Định Về Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc

Nghị Định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

TT 05/2015/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 09/2015/NĐ-CP Về Điều Chỉnh Lương Hưu. TRợ Cấp BHXH

Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ

TT 03/2015/TT-BLĐTBXH Về Điều Chỉnh Tiền Lương, Tiền Công Đóng BHXH

Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Trang 6 / 12
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính