Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

NĐ 200/2013/Nđ-CP Quy Đinh Điều 11 Của Luật Công Đoàn Về Trách Nhiệm Của Công Đoàn Trong Quản Lý Nhà Nước, Quản Lý KT-XH

Nghị Định 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Điều 11 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội

NĐ 191/2013/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Về Tài Chính Công Đoàn

Nghị Định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về tài chính công đoàn

NĐ 43/2013/NĐ-CP Quy Định Điều 10 Trong Luật Công Đoàn Về Trách Nhiệm Của Công Đoàn Tại Đơn Vị

Nghị Định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Luật Công Đoàn 2012

Luật Công Đoàn 2012 số 12/2012/QH13

TT 35/2016/TT-BYT Danh Mục Và Điều Kiện Thanh Toán Dịch Vụ Y Tế Của Người Tham Gia BHYT

Thông Tư 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

TT 25/2016/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn Đối Tượng Tham Gia Bảo Hiểm Y Tế

Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

TT 18/2016/TT-BYT Quy Định Danh Mục Kỹ Thuật, Vật Tư Y Tế Dùng Trong Phục Hồi Chức Năng Thanh Toán Trong BHYT

Thông Tư 18/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

TTLT 16/2015/TTLT-BYT-BTC Sửa Đổi TTLT 41/2014/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn Thực Hiện BHYT

TTLT 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 2/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

NĐ 105/2014/NĐ-CP Quy Định Một Số Điều Của Luật BHYT

ngày 15/11/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

TT 27/2013/TT-BYT Ban Hành Danh Mục Vật Tư Y Tế Thuộc Phạm Vi Thanh Toán của Quỹ BHYT

Thông tư 27/2013/TT-BYT ngày 18/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

Trang 4 / 12
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính