Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

TT 16/2015/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 75/2014/NĐ-CP Về Tuyển Dụng, Quản Lý Người Lao Động Việt Nam Làm Ở Nước Ngoài

TT 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao...

TT 04/2015/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Bồi Thường, TRợ Cấp Y Tế và Chi Phí Y Tế Đối Với Người Lao Động Bị Tai Nạn Lao Động, Bênh Nghề Nghiệp

Thông Tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

NĐ 09/2015/NĐ-CP Về Điều Chỉnh Lương Hưu, Trợ Cấp BHXH Và Trợ Cấp Hàng Tháng Đối Với Cán Bộ Xã Đã Nghỉ Việc

Nghị Định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

NĐ 05/2015/NĐ-CP Quy Định Và Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Của Bộ Luật Lao Động

Nghị Định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

NĐ 103/2014/NĐ-CP Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng

Nghị Định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

TT 23/2014/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 03/2014/NĐ-CP Về Việc Làm

TT 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm (sau đây gọi chung...

TT 19/2014/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 27/2014/NĐ-CP Về Lao Động Là Người Giúp Việc Gia Đình

Thông Tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người...

NĐ 75/2014/NĐ-CP Quy Định Về Việc Tuyển Dụng, Quản Lý Người Lao Động Việt Nam Làm Việc Tại Nước Ngoài

Nghị Định 75/2014/Nđ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

NĐ 73/2014/NĐ-CP Sửa đổi NĐ 55/2013/NĐ-CP Về Hoạt Động Cho Thuê lại Lao Động

Nghị Định 73/2014/NĐ-CP ngày 23/7/2014 Của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh...

NĐ 53/2014/NĐ-CP Quy Định Việc Cơ Quản Quản Lý Nhà Nước Lấy Ý Kiến Tổ Chức Đại Diện, Sữ Dụng Người Lao Động Trong Việc Xây Dựng Chính Sách, Pháp Luật Về Lao Động Và Những Vấn Đề Về Quan hệ Lao Động

NĐ 53/2014/NĐ-CP ngày 26/5/2014 Cùa Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động

Trang 9 / 12
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính