Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

TT 228/2009/TT-BTC Trích lập, Sử Dụng Các Khoản Dự Phòng

Thông Tư 228/2009/TT-BTC ngày 17/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

QĐ 18/2007/QD-NHNN Về Phân Loại Nợ, Trích lập Và Sử Dụng Dự Phòng Để Xử Lý Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Ngân Hàng

Quyết Định 18/2007/QD-NHNN ngày 25/4/2007 của Ngân Hàng Nhà Nước Về Phân Loại Nợ, Trích lập Và Sử Dụng Dự Phòng Để Xử Lý Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Ngân Hàng

TT 75/2018/TT-BTC Quy Định Chế Độ Quản Lý, Tính Hao Mòn Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng Giao Thông, Thuỷ Lợi

Thông tư 75/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

TT 45/2018/TT-BTC Quy Định Quản Lý, Tính Hao Mòn, Khấu Hao TSCĐ Do Nhà Nước Giao DN Quản Lý Không Tính Thành Phần Vốn Nhà Nước Tại Doanh Nghiệp

Thông Tư 45/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

TT 28/2017/TT-BTC Sửa Đổi TT 45/2013/TT-BTC Về Quản Lý, Sử Dụng Và Tính Khấu Hao TSCĐ

Thông Tư 28/2017/TT-BTC Ngày 12/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài...

TT 147/2016/TT-BTC Sửa Đổi TT 45/2013/TT-BTC về Quản lý, Sử Dụng Và Tính Khấu Hao TSCĐ

Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

TT 162/2014/TT-BTC Chế Độ Quản Lý, Tính Hao Mòn TSCĐ TRong Các Đơn Vị Có Sử Dụng NSNN

Thông tư 162/2014/TT-BTC ngày 6/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

Thông Tư 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn Chế Độ Quản Lý, Sử Dụng Và Khấu Hao TSCĐ

Thông tư 45/2013/TT0BTC Ngày 15/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

QĐ 270/QĐ-TLĐ Về Phân cấp Thu-Chi Nguồn thu tài chính Công Đoàn

Quyết Định 270/QĐ-TLĐ ngày 7/3/2014 của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Ban Hành Quy Định Về Phân cấp Thu-Chi Nguồn thu tài chính Công Đoàn

Hướng Dẫn 259/HD-TLĐ Về Đóng Phí Của Công Đoàn Viên Công Đoàn

CV 258/HD-TLĐ ngày 7/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đóng đoàn phí của đoàn viên công đoàn

Trang 3 / 12
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính