Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

TT 13/2010/TT-NHNN Về Tỷ Lệ Đảm Bảo An Toàn TRong Hoạt Động Của Tổ Chức Tín Dụng

Thông tư 13/2010/TT0NHNN ngày 20/5/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

VBNH 07/2015/VBNH-NHNN Về Mua Ban và Xử Lý Nợ Xấu Của Công Ty Quản Lý Tài Sản Của Các Tổ Chức Tín Dụng

Van Bản Hợp Nhất 07/VBHN-NHNN ngày 9/9/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

TT 14/2014/TT-NHNN Sửa Đổi QĐ 493/2005/QĐ-NHNN Về Phan Loại Nợ, TRích Lập, Sử Dụng Dự Phòng Rủi Ro Tín Dụng

Thông tư 14/2014/TT-NHNN ngày 20/5/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số...

QĐ 493/2005/QĐ-NHNN Về Phân Loại Nợ, TRích Lập Và Sử Dụng Dự Phòng Rủi ro Tín Dụng Trong HĐ Của Tổ Chức Tín Dụng

Quyết Định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

TT 09/2014/TT-NHNN Sửa Đổi TT 02/2013/TT-NHNN Về Phân Loại Tài Sản Có, Mức TRích Và Phương Pháp lập Dự Phòng Rủi Ro TRong Hoạt Động Tín Dụng

Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro...

TT 20/2013/TT-NHNN Về Phân Loại Tài Sản Có. Mức Trích, Phương Pháp TRích lập Dự Phòng Rủi Ro Tín Dụng

Thông Tư 02/3013/TT-NHNN ngày 21/1/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

QĐ 2714/QĐ-BTC Đính Chính TT 89/2013/TT-BTC Về Trích lập, Sử Dụng Các Khoản Dự Phòng Rửi Ro

Quyết định 2714/QĐ-BTC ngày 1/11/2013 của Bộ tài Chính về Việc Đính chính nội dung tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm...

TT 89/2013/TT-BTC Sửa Đổi TT 229/2009/TT-BTC Về TRích Lập Và Sử Dụng Các Khoản Dự Phòng Rủi Ro

Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi...

TT 34/2011/TT-BTC Sửa Đổi TT 228/2009/TT-BTC Về Trích Lập và Sử Dụng Các Khoản Dự Phòng Rủi Ro

Thông tư 34/2011/Tt-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản...

TT 15/2010/TT-NHNN Quy Định Phân Loại Nợ, Trích lập và Sử Dụng Dự Phòng Để Xử Lý Rủi Ro Của Các Tổ Chức Tài Chính quy Mô Nhỏ

Thông tư 15/2010/TT-NHNN ngày 16/6/2010 của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Trang 2 / 12
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính