Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Thuế

TT 78/2014/TT-BTC Hướng Dẫn NĐ 78/2014/NĐ-CP Về Thuế TNDN

Thông Tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

NĐ 218/2013/NĐ-CP của Chính Phủ Hướng Dẫn Luật Thuế TNDN

Nghi định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật Thuế TNDN năm 2013 Sua đổi, Bổ sung Luật Thuế TNDN 2008

Luật Thuế TNDN số 2013/QH13 Ngày 3/6/2013 của Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Luật Thuế TNDN 2008

Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008

TT 93/2017/TT-BTC về Sửa Đổi TT 219 về Thuế GTGT

Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC...

TT 31/2017/TT-BTC của BTC về Sửa đổi TT 99/2016/TT-BTC về Quản Lý Hoàn Thuế GTGT

Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

NĐ 10/2017/NĐ-CP của Chính Phủ Quy chế Tài Chính của Tập đoàn Điện Lực VN và Sửa đổi NĐ 209/2013/NĐ-CP về Thuế GTGT

ND 10/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị...

TT 173/2016/TT-BTC về Sửa Đổi Bổ sung Một số điều của TT 219/2013/TT-BTC của Thuế GTGT

Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài Chính về việc SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHỔ THỨ NHẤT KHOẢN 3 ĐIỀU 15 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 119/2014/TT-BTC NGÀY 25/8/2014, THÔNG TƯ SỐ 151/2014/TT-BTC NGÀY 10/10/2014, THÔNG...

TT 99/2016/TT-BTC Của BTC về Hướng Dẫn Hoàn Thuế GTGT

Thông Tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

TT 21/2016/TT-BTC Của BTC về Kê Khai Thuế GTGT và Ưu Đãi Thuế TNDN theo NĐ 111/2015/NĐ-CP

TT 21/2016/TT-BTC ngày 5/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam theo NĐ 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 về Phát triển Công Nghiệp Hỗ Trợ

Trang 13 / 15
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính