Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Thuế

TT 20/2017/TT-BTC về Sửa Dổi, Bổ Sung TT 195/2015/TT-BTC về Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

THông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 3/6/2017 của BTC về Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 TT 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ...

TT 195/2015/TT-BTC Về Hướng Dẫn NĐ 108/2015/NĐ-CP về Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

NĐ 108/2015/NĐ-CP Về Hướng Dẫn Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

NGhị Định 108/2015/NĐ-CP ngày 25/10/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật Thuế Tiêu Thục Đặc Biệt số Luật số: 70/2014/QH13 Về Sửa Đổi, Bổ Sung Luật Thuế TTĐB 2008

Luật Thuế Tiêu Thục Đặc Biệt số Luật số: 70/2014/QH13 Về Sửa Đổi, Bổ Sung Luật Thuế TTĐB 2008

Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008

TT 103/2014/TT-BTC của BTC Về Thuế Nhà Thầu

Thông Tư 103/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

TT 92/2015/TT-BTC về Sửa Đổi Bổ Sung Một số điều của Thuế GTGT_TNDN_TNCN_Quan Lý Thuế

TT 92/2015/TT_BTC ngày 15/6/2015 Của Bộ Tài CHính Về HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUY ĐỊNH TẠI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...

TT 151/2014/TT-BTC Hướng Dẫn Sửa Đổi, BỔ Sung Một Số điều về Thuế TNCN_GTGT_TNDN

TT 151/2014/TT-BTC Ngày 10/10/2014 của BTC Về Việc Hướng Dẫn Sửa Đổi, BỔ Sung Một Số điều về Thuế TNCN_GTGT_TNDN

TT 119/2014/TT-BTC Hướng Dẫn Sửa đổi Bo Sung một số điều Về Thuế TNCN_GTGT_TNDN

TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC về Việc Hướng Dẫn Sửa đổi Bo Sung một số điều Về Thuế TNCN_GTGT_TNDN

TT 128/2014/TT-BTC của BTC Hướng dẫn về Viêc Giảm thuế TNCN Đối Với Làm Việc Tại Khu Kinh tế

Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 Của BTC về việc Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

Trang 11 / 15
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính