Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Thuế

TT 37/2017/TT-BTC Sửa đổi Bổ Sung về Hoá Đon Chứng Từ Theo TT 39/2014/TT-BTC và TT 26/2015/TT-BTC

TT 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC NGÀY 27/02/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

TT 303/2016/TT-BTC Hướng Dẫn In, Phát Hành, Quản Lý, Sử Dụng Các Loại Chứng Từ Thuộc NSNN

TT 303/2016/TT-BTC Ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

TT 176/2016/TT-BTC Sửa Đổi TT 10/2014/TT-BTC về Xử Phạt Hành Chính Về Hoá Đơn

TT 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

TT 153/2016/TT-BTC sửa đổi TT 31/2014/TT-BTC về Xử Phạt trong Quản lý Giá, Phí, Hoá Đơn

Thông Tư 153/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của BTC Sửa đổi Bổ Sung TT 31/2014/TT-BTC về Xử Phạt Trong Quản lý Giá, Phí, Hoá Đơn

NĐ 49/2016/NĐ-CP Sửa Đổi Bổ Sung NĐ 109/2013/NĐ-CP Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính trong Lĩnh Vực Quản lý Giá, Hoá Đơn

NĐ 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

TT 64/2015/TTLB-BCA-BTA-BQP về Hoá đơn chứng Từ Đối Với Hàng Hoá Nhập Khẩu Lưu Thông Trên Thi TRường

TT liên bộ 64/2015/ TTLB- BCA-BTC-BQP ngày 8/5/2015 của Liên Bộ Quy định về Chế Độ Hoá Đơn Chứng Từ ĐV Hàng Hoá Nhập Khẩu lưu Thông trên Thị TRường

TT 39/2014/TT-BTC Hướng Dẫn Thi Hành Hoá Đơn Bán Hàng và Cung Cấp Dịch Vụ theo NĐ 51/2010/NĐ-CP và NĐ 04/2014/NĐ-CP

TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của NĐ 51/2010/NĐ-CP và NĐ 04/2014/NĐ-CP

TT 31/2014/TT-BTC Hướng Dẫn NĐ 109/2013/NĐ-CP về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong lĩnh Vực Quản Lý Giá

TT 31/2014/TT-BTC ngày 7/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

TT 10/2014/TT-BTC Hướng Dẫn Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hoá Đơn

TT 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

NĐ 04/2014/NĐ-CP Sửa Đổi NĐ 51/2010/NĐ-CP về Xử phạt Vi Phạm Hành Chính trong Hoá Đơn Chứng Từ

Nghị Định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Trang 6 / 15
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính