Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Thuế

TT 303/2016/TT-BTC Hướng Dẫn In, Phát Hành, Quản Lý, Sử Dụng Các Loại Chứng Từ Thuộc NSNN

TT 303/2016/TT-BTC Ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Tải xuống