Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Thuế

TT 111/2013/TT-BTC của BTC Hướng Dẫn NĐ 65/2013/NĐ-CP về Thuế TNCN

Thông Tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của...

NĐ 65/2013/NĐ-CP Của Chính Phủ Hướng Dẫn Luật Thuế TNCN

Nghị Định 65/2013/NĐ-CP Ngày 27/6/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Luật số 71/2014/QH13: Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Các Luật Về Thuế

Luật số: 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ

Luật Thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 Về việc Sửa đổi Bổ sung Luật Thuế TNCN 2007

Luật Thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 Về việc Sửa đổi Bổ sung Luật Thuế TNCN 2007

Luật Thuế TNCN 2007 số 04/2007/QH12

Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 24/11/2007

NĐ 146/2017/NĐ-CP của Chính Phủ về Sửa đổi Một số điều về Thuế TNDN và Thuế GTGT

NĐ 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

TT 41/2017/TT-BTC của BTC về Hướng dẫn NĐ 20/2017/NĐ-CP Về Quản Lý Thuế Đối với DN có Giao Dịch Liên Kết

Thông tư 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

NĐ 20/2017/NĐ-CP về Quản Lý Thuế Đối Với Giao Dịch Liên Kết

Nghị Định 20/2017/NĐ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

TT 212/2015/TT-BTC Về Chính Sách Thuế TNDN đối với Bảo Vệ Môi TRường

TT 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

TT 78/2015/TT-BTC Sửa Đổi, Bổ sung TT 78/2014/TT-BTC về Thuế TNDN

Thomng tư 96/2015/TT-BTC của BTC ngày 2/6/2015 về Việc Sửa sửa, Bổ sung một số điều của TT 78/2014/TT-BTC về Thuế TNDN

Trang 12 / 15
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính