Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Các quy định khác

Luật Cạnh Tranh 2004

Luật Cạnh Tranh số 27/2004/QH11

Bộ Luật Dân Sự 2015

Bộ Luật Dân Sự 2015

NĐ 169/2016/NĐ-CP Về Xử Lý Hàng Hoá Do Người Vận Chuyển Lưu Giữ Tại Cảng Biển Việt Nam

Nghị Định 169/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

NĐ 156/2016/NĐ-CP Về Giao Dịch Điện Tử Trong Hoạt Động Tài Chính

Nghị Định 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

NĐ 148/2016/NĐ-CP Về Hướng Dẫn Pháp lệnh Quản Lý Thị Trường

Nghị Định 148/2016/NĐ-CP ngày 4/11/2016b của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

TT 11/2016/TT-BCT Hướng Dẫn NĐ 07/2016/NĐ-CP về Ven Phòng Đại Diện, Chi Nhánh Của Thương Nhân Nước Ngoài Tại Việt Nam

Thông Tư 11/2016/TT-BCT Ngày 5/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

NĐ 07/2016/NĐ-CP Quy Định về Văn Phòng Đại Diện, Chi Nhánh của Thương Nhân Nước Ngoài Tại Viện Nam

Nghị Định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

NĐ 124/2015/NĐ-CP Sửa Đổi Bổ Sung NĐ 185/2013/NĐ-CP Về Xử Phạt Trong Hoạt Động Thương Mại

Nghị Định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi...

NĐ 185/2013/NĐ-CP về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính trong Hoạt Động Thương mại, KD hàng Cấm, Hàng Giả

Nghị Định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

NĐ 51/2013/NĐ-CP về Thương Mại Điện Tử Theo Luật Thương Mại

ngày 16/5/2013 của Chính Phủ quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử

Trang 6 / 8
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính