Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Các quy định khác

NĐ 189/2013/NĐ-CP Sửa Đổi, Bổ Sung NĐ 59/2011/NĐ-CP Về Chuyển Doanh Nghiệp 100% Vốn Nhà Nước Thành Công Ty Cổ Phần

Nghị Định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị Định 59/2011/NĐ-CP về Chuyển Doanh Nghiệp 100% Vốn Nhà Nước Thành Công Ty Cổ Phần

Nghị Định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính Phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

TT 03/2014/TT-BKHĐT Hướng Dẫn Đăng Ký Hợp Tác Xã và Chế Độ Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Của Hợp Tác Xã

Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Nghị Định 193/2013/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Hợp Tác Xã

Nghị Định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã

Luật Hợp Tác Xã 2012

Luật Hợp Tác Xã 2012 số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012

TT 14/2016/TT-BKHĐT Quy định Chi Tiết Lập Hồ Sơ Mời Thầu Dịch Vụ Phí Tư Vần

Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT Ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

TT 15/2016/TT-BKHĐT Về Hướng Dẫn Lập Hồ sơ Mời Sơ tuyển, Hồ sơ Mời Thầu Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Thực Hiện Dự Án Đầu Tư Theo Hình Thức Đối Tác Công Tư

Thông Tư 15/2016/TT-BKHĐT ngay 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Nghị Định 30/2015/NĐ-CP Quy Định về Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Thepo Luật Đấu Thầu

Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định Về Lựa Chọn Nhà Thầu theo Luật Đấu Thầu

Nghi định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Luật Đấu Thầu 2013

Luật Đấu Thầu 2013 số 43/2013/QH13

Trang 4 / 8
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính