Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Các quy định khác

NĐ 149/2016/NĐ-CP Sửa Đổi Một số Điều Của NĐ 177/2013/NĐ-CP Về Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Giá

Nghị Định 149/2016/NĐ-CP Ngày 11/11/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

TT 205/2014/TT-BTC Sửa đổi Một Số Điều của TT 127/2012/TT-BTC về Tiêu Chuẩn Tổ Chức Xác Định Giá trị DN Khi Cổ Phần Hoá

Thông tư 205/2014/TT-BTC Ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

TT 38/2014/TT-BTC Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Giá Về Thẩm Định Giá

Thông tư 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

NĐ 177/2013/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Một Số Điều Của luật Giá

Nghị Định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

NĐ 89/2013/NĐ-CP Quy Định Một Số Điều Của Luật Giá Về Thẩm Định Giá

Nghị Định 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

TT 127/2012/TT-BTC Quy Định Tiêu Chuẩn Của Tổ Chức Thẩm Định Giá Khi Xác Định Giá Trị Doanh Nghiệp Để Cổ Phần Hoá

Thông Tư 127/2012/TT-BTC Ngày 8/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá

Luật Giá 2012

Luật Giá 2012 số 11/2012/QH13

TT 32/2016/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn Quản Lý Lao Động, Tiền Lương, Thù Lao, Tiền Thưởng Đối Với Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam

Thông Tư 31/2016/TT- BLĐTBXH Ngày 25/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

TT 24/2014/TT-NHNN Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Về Hoạt Động Bảo Hiểm Tiền Gửi

Thông Tư 24/2014/TT-NHNN ngày 6/9/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

TT 41/2014/TT-BTC Quy Định Chế Độ Tài Chính Đối Với Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam

Thông tư số 41/2014/TT-BTC Ngày 8/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Trang 2 / 8
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính