Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

TT 91/2020/TT-BTC QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐÁP ỨNG CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH

Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 hướng dẫn việc xác định các chỉ tiêu an toàn tài chính, chế độ báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán, các biện pháp xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán...

NĐ 158/2020/NĐ-CP VỀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam. NĐ này co hiệu lực từ ngày 01/01/2021

NĐ 156/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị...

NĐ 153/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CHÀO BÁN, GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. NĐ co hiệu lực từ ngày 01/1/2021

NĐ 155/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

Chính phủ ban hành Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngành 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 11, khoản 2 Điều 14, điểm g khoản 3 Điều 15, khoản 6 Điều 15, khoản 6 Điều 31, khoản 3 Điều 35, khoản 7 Điều 41, khoản 1 Điều 42, khoản 4 Điều 47, khoản 4 Điều 48, khoản 2 Điều...

LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019_HIỆU LƯC TỪ 1.1.2021

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 1.1.2021

LỊCH NỘP TỜ KHAI THUẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Theo quy định hiện hành về kê khai thuế, VIETVALUES kính gửi Quý khách hàng lưu ý về Lịch nộp tờ khai thuế trong 6 tháng đầu năm 2021 theo file đính kèm.

NĐ 140/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĐ 126/2017/NĐ-CP VỀ CỔ PHẦN HOÁ DNNN

Ngày 16 tháng 11 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 140/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ...

CV 5189/TCT-CS VỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NĐ 126/2020/NĐ-CP

Ngày 07/12/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 5189/TCT-CS để giới thiệu những điểm mới của NĐ 126/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

TT 67/2020/TT-BTC VỀ QUY CHẾ MẪU VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ ÁP DỤNG CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, Bộ Tài chính ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo TT số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm...

Trang 6 / 48
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính