Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kế toán

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM (VPSAS) SỐ 31 - TÀI SẢN VÔ HÌNH

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM SỐ 31

TÀI SẢN VÔ HÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/09/2021 của Bộ Tài chính)

Hiệu lực: 01/09/2021

Tải xuống