Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kế toán

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM (VPSAS) SỐ 02 - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM SỐ 02
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/09/2021 của Bộ Tài chính)

Hiệu lực: từ ngày 01/09/2021

Tải xuống