Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kế toán

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM (VPSAS) SỐ 01 - TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM SỐ 01
TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/09/2021 của Bộ Tài chính)

Hiệu lực thi hành: 01/09/2021.

Tải xuống