Mang tri thức phục vụ khách hàng

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Hoạt động chuyên nghiệp

UBCK NN chấp thuận cho VIETVALUES được kiểm toán Đơn vị có Lợi ích Công chúng thuộc lĩnh vực Chứng Khoán năm 2022

Ngày 19/11/2021, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam (UBCKNN VN) đã ban hành quyết định số 760/QĐ-UBCK về việc chấp thuận công ty ....

Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues Kiểm Toán đơn Vị có Lợi Ích Công Chúng năm 2022

Ngày 12/11/2021, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 2141/QĐ-BTC về việc chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – VIETVALUES ...

Báo cáo Minh bạch năm 2020 ngày 31/3/2021

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2020 Ngày 31/3/2021

Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues Kiểm toán đơn vị có Lợi ích công chúng năm 2021

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2020 Ngày 31/3/2021

Ủy Ban Chứng Khoáng Nhà Nước (UBCK NN) chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 (đợt 1)

Ngày 19/11/2020, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam (UBCKNN VN) đã ban hành quyết định số 774/QĐ-UBCK về việc chấp thuận công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn CHUẨN VIỆT – VIETVALUES, thành viên của hãng kiểm toán JPA, được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 (Đợt 1).

Báo cáo Minh bạch năm 2019 ngày 25/9/2020

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2019 Ngày 25/9/2019

Thông báo giảm Kiểm toán viên 25/09/2020

Vietvalues thông báo về việc giảm Kiểm toán viên ngày 25/09/2020

Thông báo giảm Kiểm toán viên 22/06/2020

Vietvalues thông báo về việc giảm Kiểm toán viên ngày 22/06/2020

Thông báo giảm Kiểm toán viên 08/06/2020

Vietvalues thông báo về việc giảm Kiểm toán viên ngày 08/06/2020

Báo cáo Minh bạch năm 2019 ngày 25/5/2020

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2019 Ngày 25/5/2019

Trang 3 / 7