Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kế toán

TT 119/2018/TT-BTC VỀ HƯỚNG DẪN LẬP BCTC TỔNG HỢP CỦA ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN

Thông tư 99/2018/TT-BTC ngày 1/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên, Thông tư này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp của một đơn ...

TT 94/2013/TT-BTC: CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Thông tư 94/2013/TT-BTC ngày 8/7/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

CV 8704/NHNN-TCKE: HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

CV số 8704/NHNN-TCKT ngày 14/11/2016 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam hướng dẫn các Quỹ tín dụng nhân dân (QTD) lập, trình bày, nộp, công khai và lưu trữ Báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản kế toán

HỆ THONG TAI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Ngày 20/3/2015, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành CV số 1687/NHNN-TCKT về việc Ban hành hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho Quỹ TD nhân dân, áp dụng từ ngày 1/7/2015

TT 210/2014/TT-BTC: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 301/2/1014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán. Thông tư này áp dụng đối với Công ty chứng khoán và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động của Công ty chứng khoán

TT 202/2014/TT-BTC: LẬP VÀ TRÌNH BÀI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất. 1. Thông tư này hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và phương pháp kế ...

TT 107/2017/TT-BTC: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 1. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho: Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ ...

TT 24/2017/TT-BTC: HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Thông tư 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

NĐ 174/2016/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN

Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 31/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

LUẬT KẾ TOÁN 2015

Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội Khoá XIII

Trang 1 / 7
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Chính Sách Thuế GTGT Khi Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Điểm Mới Của Thông tư số 87/2018/TT-BTC Ngày 27/9/2018 Về Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế Tuyển dụng thực tập sinh năm 2019 (đợt 2) VIETVALUES tổ chức dã ngoại 2015 Ngày hội gia đình VIETVALUES GROUP VIETVALUES’s CUP 2013 – chia sẻ niềm vui, hạnh phúc Hoạt động thiền nguyện tại Trà Vinh 10/11/2012 VIETVALUES Cup lần 4 năm 2012 VIETVALUES TỔ CHỨC YEAR END PARTY 2017