Mang tri thức phục vụ khách hàng

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Hoạt động chuyên nghiệp

UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được Kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

Ngày 18/11/2022, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam (UBCKNN VN) đã ban hành quyết định số 905/QĐ-UBCK về việc chấp thuận công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn CHUẨN VIỆT – VIETVALUES ...

Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues Kiểm Toán đơn vị có Lợi ích Công Chúng năm 2023

Ngày 14/11/2022, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 2324/QĐ-BTC về việc chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – VIETVALUES ...

Báo cáo Minh bạch năm 2021 ngày 05/09/2022

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2021 Ngày 05/09/2022

Báo cáo Minh bạch năm 2021 ngày 19/08/2022

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2021 Ngày 19/08/2022

Báo cáo Minh bạch năm 2021 ngày 31/5/2022

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2021 Ngày 31/5/2022

Báo cáo Minh bạch năm 2021 ngày 31/3/2022

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2021 Ngày 31/3/2022

UBCK NN chấp thuận cho VIETVALUES được kiểm toán Đơn vị có Lợi ích Công chúng thuộc lĩnh vực Chứng Khoán năm 2022

Ngày 19/11/2021, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam (UBCKNN VN) đã ban hành quyết định số 760/QĐ-UBCK về việc chấp thuận công ty ....

Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues Kiểm Toán đơn Vị có Lợi Ích Công Chúng năm 2022

Ngày 12/11/2021, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 2141/QĐ-BTC về việc chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – VIETVALUES ...

Báo cáo Minh bạch năm 2020 ngày 31/3/2021

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2020 Ngày 31/3/2021

Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues Kiểm toán đơn vị có Lợi ích công chúng năm 2021

Ngày 12/11/2020, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 1773/QĐ-BTC về việc chấp thuận công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn CHUẨN VIỆT – VIETVALUES, thành viên của hãng kiểm toán JPA INTERNATIONAL, được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

Trang 1 / 5