Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Kế toán

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG (VPSAS) 09 - DOANH THU TỪ CÁC GIAO DỊCH TRAO ĐỔI

Ngày 6/7/2022, BTC ban hành quyết định 1366/QĐ-BTC về việc ban hành Chuẩn mực kế toán công (VPSAS) đợt 2 bao gồm:

1. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 “Chi phí đi vay” (Phụ lục số 01);

2. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 09 “Doanh thu từ các giao dịch trao đổi” (Phụ lục số 02);

3. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 “Hợp đồng xây dựng” (Phụ lục số 03);

4. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 14 “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” (Phụ lục số 04);

5. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 23 “Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi” (Phụ lục số 05);

6. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 “Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính” (Phụ lục số 06).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 6/7/2022.

Tải xuống