Mang tri thức phục vụ khách hàng

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Văn bản pháp luật

Kế toán Kiểm toán Chứng khoán Kinh doanh bảo hiểm Quản lý sử dụng vốn Nhà Nước Thuế Các quy định khác Chi phí tài chính

Liên hệ tư vấn

Hotline

+84 (28) 3999 0091

Địa chỉ hoạt động thường xuyên

156 -158, Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận

+84 (28) 3999 0092
+84 (28) 3999 0090
contact@vietvalues.com

Hệ thống văn bản kế toán

Văn bản số 107/2017/TT-BTC

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Ban hành ngày 10/10/2017 - Bộ tài chính

Văn bản số 24/2017/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Ban hành ngày 28/03/2017 - Bộ tài chính

Văn bản số 174/2016/NĐ-CP

Quy định một số điều của Luật kế toán 2015. Ban hành ngày 30/12/2016 - Chính Phủ

Văn bản số 53/2016/TT-BTC

Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Ban hành ngày 21/03/2016 - Bộ tài chính

Văn bản số 209/2015/TT-BTC

Hướng dẫn kế toán áp dụng với quỹ đầu tư và phát triển địa phương. Ban hành ngày 28/12/2015 - Bộ tài chính

Văn bản số 88/2015/QH13

Luật kế toán 2015. Ban hành ngày 20/11/2015 - Quốc Hội

Văn bản số 177/2015/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Ban hành ngày 12/11/2015 - Bộ tài chính

Văn bản số 19/2015/TT-NHNN

Hệ thống TK kế toán ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ban hành ngày 22/10/2015 - Bộ tài chính

Văn bản số 75/2015/TT-BTC

Sửa đổi bổ sung điều 128 TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Ban hành ngày 18/05/2015 - Bộ tài chính

Văn bản số 03/VBHN-NHNN

Ban hành hệ thống TK kế toán các tổ chức tín dụng. Ban hành ngày 21/01/2015 - Bộ tài chính

Địa chỉ đăng ký

33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, Tp.HCM

+84 (28) 3859 2285
+84 (28) 3859 2289
contact@vietvalues.com

Văn bản tài liệu
  • Hệ Thống Các Chuẩn Mực Kế Toán
  • Thông Tư Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán
  • Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
  • Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu
  • Luật số: 88/2015/QH13
  • Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng
  • Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân
  • Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN